ViBO Showcase 2019: 14-1. Jazz Ensemble – “Sonnymoon for Two”

ViBO Showcase 2019: 14-1. Jazz Ensemble – “Sonnymoon for Two”